Проекти

Валидиране на типологията и класификационната система в България за оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“Период на изпълнение: Април 2020 г. - Май 2021 г.
 

Изпълнител: Дикон Груп ЕООД (България), в партньорство с Умвелтбундесамт ГмбХ (Австрийска Агенция по околна среда) и Делтарес (Нидерландия)
 

Възложител: Световна Банка, Договор № 7195735

 

Цел на проекта:              

Основната цел на този договор е свързана с изпълнението на ангажиментите на България към два от ключовите елемента на Общата стратегия за изпълнение (CIS) на Рамковата директива за водите 2000/60/EC в процеса на разработване на третите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ):

 • валидиране на типологията на повърхностните водни тела и границите на типовете от категориите „река“ и един тип от категорията „преходни води“;
 • валидиране на класификационната система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на повърхностните водни тела, базирана на валидираната типология и допълнителни данни за състоянието на биологичните и физико-химичните елементи за качество.

Съгласно изискванията на Решение на Комисията (EU) 2018/229, (Ал. 7) „...с цел да се отстранят пропуските и да се подобри съвместимостта на резултатите от интеркалибрацията навреме за изготвянето на тритети планове за управление на речните басейни през 2021,“ (Ал. 10) „…държавите членки трябва да прилагат резултатите от интеркалибрацията към своите национални системи за класификация, с цел да се определят границите между отлично и добро състояние, както и между добро и умерено състояние за всички техни национални типове“,  и (Ал. 9) „…да реализират добрия си екологичен потенция, като вземат предвид физическите изменения и свързаното с тях ползване на водите.“

За да се приложат тези изисквания, процесът на валидиране на типологията и системата за класификация за оценка на екологичното състояние/екологичния потенциал в България трябва да бъде завършен и резултатите да бъдат използвани при подготовката на третите ПУРБ, което е основния предмет на настоящата поръчка.

Дейности:

Проектът предвижда изпълнението на следните задачи и дейности:

ЗАДАЧА 1: Валидиране и биологично потвърждение на актуализираната типология на повърхностните води от категориите „река“, „езеро“ и „преходни води“:      

 • Дейност 1.1.: Изготвяне на програма за валидиране на типологията на повърхностните води от категориите „река“, „езеро“ и „преходни води“;   
 • Дейност 1.2. Валидиране на границите между типове от категория „река“;             
 • Дейност 1.3. Валидиране на типологията за реки;
 • Дейност 1.4. Валидиране на типологията за язовирите.        

ЗАДАЧА 2: Валидиране на класификационната система за оценка на екологичното състояние/екологичния потенциал на специфични за България типове реки и разработване на класификационната система за „преходни води“ на реки от типа R16:      

 • Дейност 2.1. Изготвяне на програма за валидиране на класификационната система за оценка на екологичното състояние/екологичния потенциал за специфични за България типове реки и разработване на класификационна система за реки от тип R16 от категорията „преходни води“;
 • Дейност 2.2. Пробонабиране и анализ на данните за валидиране на класификационната система.            

ЗАДАЧА 3: Валидиране на класификационната система за оценка на екологичното състояние/екологичния потенциал за типове езера (L1, L2, L3, L4, и L6), язовири (L11, L12, L13, L14, L15, L16, и L17) и разработване на класификационната система за „преходни води“ на езера от типовете L7, L8, L9, и L10:      

 • Дейност 3.1. Изготвяне на програма за валидиране на класификационната система за оценка на екологичното състояние/екологичния потенциал за типовете езера, язовири и разработване на класификационна система за „преходни води“;
 • Дейност 3.2. Пробонабиране и анализ на данните за оценка на екологичното състояние/потенциал;
 • Дейност 3.3. Осигуряване на данни за хидроморфологичния натиск и за модификациите на изследваните силномодифицираните водни тела (СМВТ) и изкуствените водни тела (ИВТ) във връзка с оценка на техния екологичен потенциал.           

ЗАДАЧА 4: Идентификация и оценка на взаимовръзката: „антропогенен натиск- въздействие-биотичен отговор“:

 • Дейност 4.1. Осигуряване на логични аргументи за приложения подход и методология, начина на изпълнение на дейностите за валидиране и на двете, както на типологията, така и на класификационната система за оценка на екологичния статус/екологичния потенциал;
 • Дейност 4.2. Набиране, анализ и обработване на наличната информация;
 • Дейност 4.3. Оценка на антропогенния натиск и въздействията;      
 • Дейност 4.4. Идентифициране на въздействието на различните концентрации на биогени.

ЗАДАЧА 5: Определяне на способността на водните тела да усвоят биогенното замърсяване:

 • Дейност 5.1. Разработване/адаптиране на методологиите/моделите, подходящи за определяне на капацитета на различните видове водни тела в България;  
 • Дейност 5.2. Подбор на обекти за модели (т.е. пилотни случаи) на различни видове водни тела; тестване и валидиране на разработените/адаптираните методологии.

ЗАДАЧА 6: Финализиране и валидиране на класификационната система за оценка на екологичния статус/екологичния потенциал на всички национални типове повърхностни водни тела:

 • Дейност 6.1. Изготвяне на програма за разработване/валидиране на класификационната система за оценка на екологичното състояние на националните типове повърхностни водни тела;        
 • Дейност 6.2. Набиране, анализ и обработване на наличната информация;
 • Дейност 6.3. Разработване/валидиране на класификационната система за оценка на екологичното състояние;
 • Дейност 6.4. Разработване на класификационна система за оценка на екологичния потенциал на силно модифицирани водни тела;
 • Дейност 6.5. Разработване и прилагане на система за гарантиране надеждността на резултатите от мониторинга и оценката на екологичния статус;
 • Дейност 6.6. Подпомагане на компетентните органи (БД) и/или ИАОС в определянето и прилагането на общия подход за актуализация на програмите за мониторинг;        
 • Дейност 6.7. Разработване на предложение за определяне на зоните за опазване на видовете риби със стопанско значение;         
 • Дейност 6.8. Изследване на въздействието на инвазивните видове върху екологичното състояние на повърхностните води.

ЗАДАЧА 7: Проектиране и разработване на геобазаданни по проекта:        

 • Дейност 7.1. Изготвяне на дизайн на окончателната база данни по проекта;           
 • Дейност 7.2. Разработване на окончателната база данни по проекта.