Проекти

Разработване на инструменти за подпомагане опазването на птиците в земеделските земи на Европейския съюз, Референтен № ENV/2020/OP/0003

Период на изпълнение: Октомври 2020 г. – Октомври 2022 г.

Изпълнител: Международен консорциум, воден от Австрийската агенция по околна среда в партньорство с Дикон Груп ЕООД и BirdLife Hungary, Helsingin Yliopisto, Ceska Zemedelska Univerzita v Praze, Pensoft Publishers, ICETA Institutio de Ciencias, Tecnologias e Agroambiente Da Universidade do Porto, Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes I.S.A.R.A, Consorci Centre de Ciencia i Tecnologia Forestal de Catalunya – CTFC.

Възложител: Европейският Съюз чрез Европейската Комисия, Договор за услуги № 07.0202/2020/834463/SER/ENV.D.3

Основна цел:

Основната цел на договора е да се предостави конкретна подкрепа на 10 държави-членки при разработването и въвеждането на ефективни мерки за опазване на птиците в земеделските земи, в и извън зоните от мрежата Натура 2000, във връзка с прилагането на чл. 3 и чл. 4 от Директивата за птиците. Предвиден е широк комуникационен процес за изграждане на партньорства, в който ще бъдат включени всички заинтересовани страни, включително земеделските производители, собствениците и ползватели на земи, ловци и др.

Специфичните цели по договора са:

 • Събиране на наличните научни данни за опазване на основните категории земеделски системи, важни за птиците, за да се предостави на държавите-членки полезна информация за разработването или модификацията на инструментите за планиране, свързани със законодателството в областта на околната среда, стратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП) и други инструменти за финансиране от ЕС;
 • Характеризиране на местообитанията и изискванията за управлението им, за водещи (flagship) видове птици в земеделските земи. Описание на съществуващите мерки за опазване и използваните схеми за финансиране, които подкрепят прилагането им, включително схеми на ЕС;
 • Търсене на социално-икономически благоприятни решения за заинтересованите страни, отговарящи за управлението на земеделските земи и за прилагане на мерки за опазване на птиците в тях;
 • Подкрепа на десет държави-членки (вкл. България) при разработването на схеми за опазване на ограничен брой емблематични видове птици и такива с намаляваща численост, в съответствие с техните екологични изисквания, които да бъдат включени в инструментите за планиране, свързани със законодателството в областта на околната среда, към Общата селскостопанска политика (ОСП) и други инструменти за финансиране от ЕС;
 • Събиране на информация за ефективни и ефикасни мерки за опазване на птици в земеделски земи, включително такива, финансирани от фондове на ЕС, с акцент върху LIFE и ОСП;
 • Разпространяване на продуктите от договора, за да се насърчи приемането на разработените схеми и мерки, от страна на заинтересованите страни, особено от фермерите;
 • Предлагане на структуриран подход за продължаване на дейностите за опазване на птиците в земеделски земи, след края на договора.

Задачите, предвидени по този договор са:
ЗАДАЧА 1:
Преглед на информацията за опазване на основните земеделски системи

 • Под-задача 1.1. Идентифициране на система за класификация, която е от значение както по отношение на екологията, така и по отношение на земеделието;
 • Под-задача 1.2. Идентифициране на поне 10 основни земеделски системи в ЕС чрез избраната система за класификация
 • Под-задача 1.3. Характеризиране на причините за намаляване числеността на птиците, свързани с 10те идентифицирани земеделски системи в ЕС, и настоящите заплахи и видове натиск, пред които те са изправени;    
 • Под-задача 1.4. Определяне на конкретни управленски възможности и характеристики на ландшафта, които ще бъдат от полза за възможно най-много видове птици, свързани с всяка от 10те земеделски системи;
 • Под-задача 1.5. Описание на потенциалните допълнителни ползи от управленските възможности и от характеристиките на ландшафта, определени в под-задача 1.4;
 • Под-задача 1.6. Идентифициране на основните пропуски, които трябва да бъдат отстранени.

ЗАДАЧА 2: Преглед на научните данни за опазване на водещите (flagship) видове птици в земеделските земи  

 • Под-задача 2.1. Идентифициране на най-малко 15 незащитени или намаляващи видове птици;
 • Под-задача 2.2. Събиране на основната информация за тяхното опазването.      

ЗАДАЧА 3: Подкрепа за държавите-членки при разработването на схеми за опазване на водещи видове птици           

 • Под-задача 3.1. Идентифициране на 10 държави-членки въз основа на подходящи критерии, включително интереса на компетентните администрации и заинтересованите страни, в които да се изпълни под-задача 3.2.;
 • Под-задача 3.2. Създаване на механизъм за консултиране, срещи и ангажиране на компетентните администрации по околна среда и земеделие, както и на заинтересованите страни във всяка от идентифицираните 10 държави-членки
 • Под-задача 3.3. Изготвяне на 20 схеми за опазване в 10те идентифицирани държави-членки, включително една или повече насоки за
 • управление, представляващи мерки, свързани със земеделието.

ЗАДАЧА 4: Организиране на две срещи, включващи национални/регионални власти в областта на екологията и земеделието, научни организации, природозащитни НПО, заинтересовани страни, служби за съвети в земеделието и службите на ЕК

 • Под-задача 4.1. Организиране на първа среща, в рамките на първите девет месеца от изпълнение на настоящия договор;          
 • Под-задача 4.2. Организиране на втора среща към края на изпълнение на договора.

ЗАДАЧА 5: Комуникация

 • Под-задача 5.1. Провеждане на целенасочени комуникационни дейности, насочени към компетентните администрации по околна среда и земеделие, и заинтересованите страни;
 • Под-задача 5.2. Подготовка на комуникационни материали, насочени към заинтересованите страни;      
 • Под-задача 5.3. Разпространение на подготвените материали;
 • Под-задача 5.4. Предоставяне на материали, които да бъдат публикувани на интернет страниците за природата на Европейската Комисия.

ЗАДАЧА 6: По-нататъшно сътрудничество по отношение на птиците в земеделските земи

Експертният екип на Дикон Груп ЕООД ще участва активно в разработването на две консервационни схеми за България. Целта е предложените схеми да бъдат включени в стратегическия план на ОСП. Всяка схема за опазване ще бъде социално-икономически осъществима и ще включва необходимите елементи за нейното успешно прилагане, както и набор от индикатори за оценка на нейната ефективност.