Проекти

Биологична класификация на повърхностни водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“ в България, като основа за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал в рамките на разработването на третите ПУРБПериод на изпълнение: Февруари - Юли 2022 г.

Изпълнител: Дикон Груп ЕООД (България), в партньорство с „ДВС Хидро-Еколоджи“ ГмбХ (Австрия)

Възложител: Световна Банка, Договор № 7203912

Бюджет: 151 350,00 Щатски долари

 

Цел на проекта:

Основната цел на този договор е свързана с извършване на биологична класификация на повърхностни водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“ в България, като основа за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал в рамките на разработването на третите ПУРБ.


Дейности:

Проектът предвижда изпълнението на следните задачи и дейности:

ЗАДАЧА 1: Подготовка на данните, налична само в аналогов формат:        

 • Дейност 1.1.: Идентификация и систематизиране на данни, достъпни само в аналогов формат.              


ЗАДАЧА 2: Класификация на екологичното състояние и екологичния потенциал за набор от данни от налични пробовземания.         

ЗАДАЧА 3: Оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на ниво водно тяло за всички водни тела от категории "река", "езеро" и "преходни води" в България:                                                                          

 • Дейност 3.1. Преглед на подхода за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на водните тела, използван от Басейновите Дирекции в рамките на 2-рите ПУРБ и описание на предложения подход за 3-тите ПУРБ;
 • Дейност 3.2. Оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на всички водни тела от категории "река", "езеро" и "преходни води";
 • Дейност 3.3. Проверка на достоверността на данните и обсъждане на значителни промени в класификацията на състоянието.  


Очаквани резултати от изпълнение на възложената поръчка:    

 • Структуриран преглед на всички релевантни данни. Предложена структура на всички резултати, включително таблици със съдържанието на всеки продукт;
 • Дигитализирани данни от всички налични пробовземания (база данни);
 • Актуализиран преглед от задача 1.1. Кратко описание на методологиите;
 • Класификация на всички налични пробовземания (база данни);
 • Преглед на подхода, използван във 2-рите ПУРБ. Предложение за подход, базиран на правила, за 3-тите ПУРБ;
 • Класификация на водните тела въз основа на подход, основан на правила;
 • Класификация на водните тела въз основа на подход, основан на правила (геобазаданни)
 • Класификация на всички водни тела въз основа на подход, основан на правила и експертна оценка;
 • Класификация на водните тела въз основа на подход, основан на правила и експертна оценка (геобазаданни).