Проекти

Пилотно разработване на четвърто ниво природозащитни (консервационни) цели за целевите обекти на защитена зона за местообитанията BG0000366 „Кресна-Илинденци“ и на защитена зона за птиците BG0002003 „Кресна“

 


Период на изпълнение: Април 2020 г. – Септември 2021 г.

Изпълнител: Дикон Груп ЕООД

Възложител: Министерство на околната среда и водите на Р. България

Бюджет: 35 726,00 EUR

 

Основната цел на настоящата обществена поръчка е да бъде приложен в цялост четиристепенния подход за определяне на целите на мрежата Натура 2000 в България в пилотен район, включващ териториалния обхват на защитена зона BG0000366 „Кресна-Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици.

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1: Преглед на наличните данни и анализи за защитена зона за местообитанията BG0000366 „Кресна - Илинденци“ и за защитена зона за птиците BG0002003 „Кресна“:

 • Преглед, систематизиране и анализ на наличните до момента данни и анализи;
 • Оценка на необходимостта от допълнителни предварителни данни и информация.

Дейност 2: Провеждане на теренни проучвания:

 • Определяне на обхвата и обема на необходимите теренни проучвания, както и методите, които да бъдат приложени за определяне на целите на четвърто ниво;
 • Изготвяне на план за теренната работа, предложение на мерки за комуникация с местните общности по време на теренните проучвания и осигуряване на екипи за теренна работа;
 • Систематизиране и структуриране на набраните теренни данни и информация от теренните проучвания в база данни.

Дейност 3: Анализ на резултатите и разработване на природозащитни цели на четвърто ниво за целевите обекти на защитена зона за местообитанията BG0000366 „Кресна - Илинденци“ и на защитена зона за птиците BG0002003 „Кресна“:

 • Изготвяне на детайлен анализ на резултатите от теренните проучвания и на наличните данни;
 • Разработване на природозащитни (консервационни) цели на четвърто ниво за целевите обекти на защитена зона за местообитанията BG0000366 „Кресна - Илинденци“ и на защитена зона за птиците BG0002003 „Кресна“;
 • Включване на основните заинтересовани страни чрез 1) Писмено информиране на заинтересовани страни от районите на проучванията (общини, областни администрации, РИОСВ, БД, неправителствени организации и др.), в началото на теренните проучвания и 2) Организиране и провеждане на информационна/и среща/и със заинтересованите страни за представяне на резултатите от изпълнението на дейностите и обсъждане на предложените цели на четвърто ниво;
 • Предложение за предприемане на конкретни мерки за постигане на природозащитните цели на четвърто ниво за двете целеви защитени зони.

Постигнатите резултати са:

 • Набрана, анализирана и систематизирана налична информация за разпространението и състоянието на типовете природни местообитания и видовете, предмет на опазване в двете защитени зони;
 • Извършени теренни проучвания в границите на целевите защитени зони;
 • Разработени на специфични природозащитни (консервационни) цели за целевите видове и природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона за местообитанията BG0000366 „Кресна-Илинденци“ и в защитена зона за птиците BG0002003 „Кресна“.
 • Организирани и проведени работни срещи, с цел осигуряване на осведоменост, разбиране и принос на местните общности при определянето и постигането на специфичните природозащитни и консервационни цели в двете защитени зони.