Проекти

Провеждане на обучения за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от Комисията за защита на потребителите (КЗП) за българските предприятия


Период на изпълнение:  юни 2020 г. – септември 2020 г.

Изпълнител: Дикон Груп ЕООД

Възложител: Комисията за защита на потребителите (КЗП)

Бюджет: 81 295,00 EUR


Основните цели по договора са:

 • Повишаване на капацитета на българските предприятия за прилагане на националните и европейски политики за защита на потребителите;
 • Повишаване на капацитета на българските предприятия за работа с помирителните комисии.

Целеви групи по проекта са: представители на българския бизнес


Дейностите, заложени в рамките на договора:

Дейност 1: Разработване на план-график за провеждане на обученията от двата типа;

Дейност 2: Организиране и провеждане на 12 обучения от два типа, както следва:

 • Обучения от тип 1: Изисквания на Закона за защита на потребителите при предлагане на услуги;
 • Обучение от тип 2: Обучение на търговци, прилагащи специфични способи за търговия – онлайн продажби, други видове договори от разстояние, договори, сключвани извън търговски обект и др.

Дейност 3: Анализ на постигнатите резултати и препоръки за следващи действия.


Темите, включени в програмите за обучение и от двата типа, са:

 1. Безопасност на стоките съгласно ЗЗП;
 2. Право на информация, касаеща защитата на потребителите;
 3. Гаранционна отговорност и рекламации;
 4. Нелоялни търговски практики;
 5. Онлайн търговия. Търговия извън търговския обект.
 6. Задължения на търговците при търговия със спиртни напитки.
 7. Задължения на търговците при предлагане и продажба на тютюневи изделия.
 8. Изисквания към търговците при осъществяване на туроператорска и турагентска дейност;
 9. Изисквания към търговците при осъществяване на хотелиерска и ресторантьорска дейност;
 10. Изисквания към търговците при осъществяване на различни способи за продажба – намаления, разпродажби, промоции и др.

 

Резултати от изпълнението на договора:

 • Изготвен План-график за провеждане на обученията от двата типа;
 • Организирани и проведени общо 14 еднодневни обучения в 6-те района за планиране – по 7 обучения от всеки тип;
 • Изграден капацитет на общо 494 лица, представители на бизнеса, за работа с помирителните комисии на КЗП, за алтернативно решаване на спорове, както и по отношение законодателството и въпросите, свързани със защита на потребителите. Визия за необходимите последващи действия след приключване изпълнението на договора.