Проекти

Проект "Азбука на успеха"

Място на изпълнение: България

Период: Април 2008 - Септември 2009 г.

Клиент: СНЦ "Българска бизнес мрежа"

Партньори по проекта: Дикон Груп ЕООД, Дитек ЕООД, И.Н.А. Трейдинг ООД, Солид 55 ЕООД, ТПК Нов свят, Примекс ЕООД, Ти Ви Ти Пак ЕООД, Геник ЕООД.

Произход на финансирането: ОП „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001/07/2.1-01: "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 1", Приоритетно направление 2: "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", Област на интервенция 2.1: "Подобряване адаптивността на заетите лица"

Описание на проекта:

Основни цели на проекта

  • Развитие компетенциите на целевата група от 54 средни мениджъри чрез обучение за придобиване на ключови знания и умения - организаторските способности и ръководни умения на мениджърите като планиране, организиране, мотивация, контрол и обучение на служителите, поставяне наясни, конкретни и реалистични цели и мотивация на екипа.
  • Развитие компетенциите на целевата група от 44 търговци в ключови знания и умения - работа с клиенти, водене на търговски преговори и умения за презентиране пред широка аудитория.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1. Формиране на Екип за управление на проекта.

Дейност 2. Сформиране на учебните групи

Дейност 3. Цикъл обучения за придобиване на ключови компетенции в сферата на средния мениджмънт на тема "Средният мениджър - ключова фигура в управлението на компанията".

Дейност 4. Цикъл обучения за придобиване на ключови компетенции за търговци на тема „Новата роля на търговеца в компанията"

Дейност 5. Учебен практикум за участниците в обученията: мениджъри на средно ниво и търговци

Дейност 6. Провеждане на заключителен Уърк шоп „Азбука на успеха"

Дейност 7. Популяризиране и визуализация на проекта

Дейност 8. Мониторинг и отчетност на дейностите.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.