Проекти

Подкрепа за разработване на общински програми за опазване на околната среда за общините: Кричим, Брацигово, Пещера, Сатовча, Гърмен, Ракитово и Батак (България)

Период на изпълнение: август 2008 г. – април 2009 г.

Изпълнител: Дикон Груп ЕООД (водеща организация)
в партньорство със Сдружение „Природа назаем”.

Възложител: UNDP

Клиент: Проект Родопи

Бюджет: 52 561,00 EUR


Цели:
Възложената обществената поръчка е част от проект Родопи, чиято цел е опазването на глобално значимото биоразнообразие на природните дадености в района на Източни и Западни Родопи чрез постигането на две крайни цели:

 • Ефективно операционализиране на процеса по опазване на природните дадености в Източни и Западни Родопи;
 • Интегриране на биоразнообразието в способите за управление, политиката и практиката на икономическо развитие от страна на заинтересованите страни.

Дейности:

 • Цялостен преглед на действащото законодателство (българско и европейско), регулиращо подготовката/изпълнението на ОПООС;
 • Провеждане на въвеждащи срещи със съответните представители на общините и общинските фокус групи и дискутиране на процеса по разработване на ОПООС, включително участието на заинтересованите страни;
 • Постигане на съгласие относно индивидуалните стъпки и времеви срокове на процеса по разработване на ОПООС, включително времево разписание на консултациите и обществените обсъжданията със заинтересованите страни;
 • Преглед на цялата съществуваща стратегическа документация (стратегии, планове, програми, планувани дейности, използване на земята и
  пространствено планиране, др.) на съответната община;
 • Подкрепа и благоприятстване на процеса по формиране на общински работни групи по ОПООС;
 • Предложение и постигане на съгласие със съответната общинска група по ОПООС за детайлната структура (съдържание и работен
  план) на стратегията и процеса й на разработване;
 • Подпомагане на ключовите срещи на съответните работни групи, обобщаване на резултатите от срещите и осигуряване тяхното отражение в
  работните варианти на ОПООС;
 • Преглед и изготвяне на коментари относно работната документация, разработена от съответните работни групи;
 • Подкрепа в организацията, участие и подпомагане за отразяване на релевантните резултати и коментари от обществените обсъждания по
  съдържанието на разработената документация. Координиране на съответните работни документи с релевантните им регионални управленски
  структури (РИОСВ, Местни служби на ИАГ; Общински земеделски служби);
 • Разработване на ОПООС, от името на съответната община;
 • Определяне дали всяка от разработените ОПООС е обект на екологична оценка и подпомагане на процеса ако необходимо.
 • Подготвяне на доклад, описващ всички процеси във всяка отделна община, техните положителни и отрицателни страни, постижения, научените уроци, примери за добрите практики и препоръки за начините, по които процеса може да бъде подобрен.

Резултати:
Изработени 7 общински програми за опазване на околната среда за период от пет години 2009 – 2013 г., в т.ч. оценка на свързаните с тях общински политики по околна среда, оценка на по-рано разработени екологични програми и проекти, анализ на основните цели и резултати, интегриране на грижата за природата в процеса по управление на ресурсите и политиката за икономическо развитие, изготвяне на политики за биологичното разнообразие; консултации за разработване на проекти за планиране и опазване на околната среда, въз основа на перспективите за финансиране от ЕС.