Проекти

Оперативна програма Околна среда

Място на изпълнение: България

Период на изпълнение: Януари 2008 - Януари 2009 г.

Клиент: Български общини

Описание на проекта:

Разработване на проекти по Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места. Разработване на проекти и предоставяне техническа помощ за български общини 2008 - 2009 г.