Проекти

Подкрепа за развитие на малките и средни предприятия

Място на изпълнение: Македония

Период на изпълнение: Май - Юли 2008 г.

Клиент: Министерство на икономиката, Дирекция "малки и средни предприятия"

Описание на проекта:

Основни цели на проекта: Подкрепа на икономическия растеж и подобряване на бизнес климата в страната чрез засилване развитието и дейността на малките и средни предприятия.  Проектът цели  преход от изграждане на капацитет  към реализиране на релевантни национални програми за развитие на бизнес инфраструктурата. Проектът има три различни компонента :

  • Насърчаване и засилване конкурентоспособността и иновативността сред малките и средни предприятия в страната в сфери като : научни и технически иновации, информационни и комуникационни технологии, електронна търговия, и др.
  • Насърчаване на предприемачеството
  • Подкрепа и разширяване на механизма за публично-частното партньорство.

Специфични цели:

  • Подобряване на оперативната среда на малките и средни предприятия, чрез засилване капацитета на Министерство на Икономиката, Агенцията за насърчаване на предприемачеството и съществуващата инфраструктура в страната за осъществяване и мониторинг на дейностите насочени към подкрепа на малките и средни предприятия.
  • Да подкрепи и подобри диалогът между бизнеса и правителството  по отношение на политиките и законодателството за насърчаване на предприемачеството, чрез засилване на съществуващите или изграждане на нови механизми за продължителен диалог между публичния и частен сектор

Услуги предоставени от Дикон като неключова експертиза:

  • Насърчаване на местните бизнес форуми , Насърчаване взаимоотношенията на местно
  • Провеждане на обучения по IPA/CIP
  • Преглед, коментари и разработване на доклади по отношение на проектни концептуални документи.