Проекти

Създаване на общински програми за разработване и изпълнение на проекти, финансирани от европейските фондове

Място на изпълнение: България

Период на изпълнение: Септември - Ноември 2007 г.

Клиент: Български общини

Описание на проекта:
Проектът има за цел да подготви 5 общини Антоново, Върбица, Котел, Омуртаг и Опака и да повиши техния капаците за идентифициране и разработване на проекти, които да бъдат финансирани по европейските фондове.

Проектът включва следните основни дейности за всяка община:

  1. Анализ на текущото състояние и съществуващите стратегически и други планови документи;
  2. Идентифициране на конкретни проблеми и
  3. Предлагане на алтернативи за преодоляване на проблемите;
  4. Анализ на заинтересованите страни и идентифициране на приоритети за местно развитие;
  5. Проучване анализ и планиране в избраните приоритетни сфери;
  6. Трансформиране на идентифицираните приоритетни проблеми в конкретни проектни предложения;
  7. Анализ на възможните източници за финансиране на всеки проект и възможностите за съфинансиране от общинските бюджети;
  8. Оценка и анализ на проектите по видове и направление;
  9. Анализ на необходимите човешки ресурси и административен капацитет в общините за управление и контрол на качественото изпълнение на планираните проекти.