Проекти

Подкрепа за развитието на органично земеделие в България чрез подсилване на дистрибуторската мрежа на органични продукти, проект финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество

Място на изпълнение: България

Период на изпълнение: Юли - Октомври 2006 г.

Клиент: български производители

Описание на проекта:
Проектът е ориентиран към:

  • Оценка и диагностика на настоящото състояние на дистрибуторската верига от сертифицирани органични храни.
  • Създаване на стратегическа рамка за развитие на дистрибуторската  верига и очертаване на модел за работа на пазар, който да осигури постигането на стратегическите рамкови цели.
  • Разработване модел на структура, оперативни принципи и взаимодействия  сред участниците в дистрибуторската верига , определяне на функционалните характеристики  на основните дейности и участници.

Дейности предоставени от Дикон:

  • Събиране, обобщаване и анализиране на информацията придобита от проведени  срещи и интервюта  с 90 участници от дистрибуторската верига;
  • Диагностика на настоящото състояние  и дейностите във веригата;
  • Определяне на стратегическа рамка  за развитие на дистрибуторска верига, определяне ролята на участниците  и други  свързани организации;
  • Разработване на структурен модел, който да доведе до реализация на  стратегическата рамка  и  предоставяне на консултантска подкрепа за практическото и реализиране.