Проекти

Преструктуриране и адаптиране на организацията и дистрибуторската политика на българските компании, програма BAS

Място на изпълнение: България

Период: Януари 2003 - Декември 2006 г.

Клиент: български компании

Описание на проекта:

Основна цел на този проект е да подкрепи малките и средни предприятия в процеса на преструктуриране и адаптиране  на фирмената организация и търговска политика към новите реалности на пазарната икономика. Важен момент в проекта е и подготовката на компаниите за предстоящата европейска интеграция, когато българските фирми ще се изправят пред  редица предизвикателства - по-високи изисквания за качество на продукцията и много по-силна конкуренция.

Услуги предоставени от Дикон Груп на 6  български компании:

  • Подобряване на управленската структура - спецификация на права и задължения;
  • Изграждане на релевантна вътрешна структура и организация на работа;
  • Преструктуриране на системата за планиране и контрол;
  • Специализирани обучения за мениджъри и търговски служители;
  • Разработване на нова търговска стратегия, която кореспондира на мениджърските идеи за развитие на компанията;
  • Разработване на дистрибуторски канали по продукти, групи и региони;
  • Разработване на обособена дистрибуторска политика, адекватна на целите на компанията;
  • Разработване на план за прилагане на новата стратегия и модел на работа;
  • Въвеждане на нови процедури и разработване на търговски инструменти;
  • Разработване на маркетингова стратегия за подкрепа на новата национална дистрибуторска  мрежа.