Проекти

Насърчаване на младежката заетост: „От знания към практически опит – развитие на младежката кариера” BG0202.01

Място на изпълнение: България

Период на изпълнение: Януари 2004 - Декември 2005 г.

Клиент: Българска асоциация на предприемачите

Описание на проекта:

Основните цели на проекта са повишаване на професионалната квалификация и придобиване на практически умения на млади специалисти с висше образование, чрез практика във водещи европейски компании и по този начин да осигурят тяхното включване на пазара на труда.