Проекти

Създаване на Зелен образователен център в община Шабла


Период на изпълнение:
06.2009 г. – 04.2011 г.

Изпълнител: Дикон Груп ЕООД (България), BPSP (България), Сондре Ланд (Норвегия)

Бенефициент: Община Шабла

Произход на финансирането: Норвежка програма за сътрудничество

 

Описание на проекта:

Община Шабла се намира в североизточния регион на България на брега на Черно море. Той е  известна с богато и ценно културно и природно наследство. Бързото икономическо и туристическо развитие на региона постепенно разрушава околната среда и за съжаление флората и фауната губят своите територии. Повишаването на осведомеността за околната среда и изостряне на чувствителността на местната общност и на туристите са се превърнали в спешен въпрос за региона. Основната цел на проекта е създаването на оперативен  „Зелен образователен център“, който да предоставя информация и възможности за обучение на местната общност и на хора, които посещават района.

Дейности:

  1. Обновяване на общинската историческа сграда на старото училище;
  2. Адаптиране на сградата към нуждите за обучение и осведомителен център за околната среда и туристическите дейности;
  3. Изграждане на капацитет и обмен на ноу-хау и опит между партньорите;
  4. Мониторинг на броя и гнездовия успех на червеногушата гъска в Шабленското и Дуранкулашкото езеро;
  5. Създаване на IT система на образователния център;
  6. Разработване на обучителни програми;
  7. Обучение на обучителите;
  8. Публичност и популяризиране на резултатите.

Нашата роля:

В ролята си на местен партньор, Дикон Груп консултира процеса по управление на проекта, осигурявайки директен принос към изграждане на капацитет, обмен на ноу-хау, обучения и популяризиране. Специфична дейност, възложена на Дикон, е разработването на маркетингова стратегия и бизнес план за дългосрочно функциониране на новопостроения център.

Резултати:

Проектът доведе до създаването на модерен Зелен образователен център, осигуряващ обучения и информация за различните членове на обществото. Центърът представлява уникално за региона съоръжение с подобна функционалност и обхват. Той допринася за повишаване на обществената осведоменост и привлекателността на общината. Центърът функционира, включвайки деца и туристи в природозащитни дейности. Ангажираността на местните власти гарантира устойчивият ефект от постиженията на проекта.  Проектът засили изграждането на капацитет и обмена на ноу-хау чрез взаимодействието между община Шабла и община Сондреленд, Норвегия. Сътрудничеството се осъществи чрез обмен на експертиза, информация за разумно използване на влажните зони, временни изложби, примери за добри практики, образователни програми за училищата, организиране на общи действия и други свързващи дейности между центъра в Шабла и DNWC.