Проекти

Демонстрационен проект за подобряване на уличното осветление в община Тополовград

Място на изпълнение: България

Период на изпълнение: 06.2009 – 06.2010 г.

Бенефициент: Община Тополоград

Произход на финансирането: Норвежка програма за сътрудничество

Изпълнители: Дикон Груп ЕООД и Община Фиел (Норвегия)

Описание на проекта:

Община Тополовград  се намира в Югоизточна България. Местните власти разгледаха възможността да подобрят общинската инфраструктура, прилагайки най-добрите „зелени“ решения. Община Тополоград и техните норвежки партньори разработиха идеен проект за изготвяне и внедряване на модел за общинско планиране с цел спестяване на енергия. Проектът предвижда разработване на общински подход за спестяване на енергия и подобряване на системата за улично осветление в района, като пилотен проект.

Проектът е насочен към:

  • По-добро познаване на новите практики за пестене на енергия;
  • Подобряване на енергийната ефективност;
  • По-добра безопасност на улиците през нощта

Дейности:

  1. Общинско планиране за спестяване на енергия и устойчиво развитие, включително разработване на общински многогодишен действен план за енергоспестяващо устойчиво развитие;
  2. Прилагане на практики за спестяване на енергия и генериране на нови идеи за проекти- обучения и подготовка на Стратегия за най-добри практики;
  3. Пилотен проект – улично осветление. Монтаж на улични осветителни уредби, включително система за наблюдение и контрол; Публично събитие;
  4. Популяризиране на Тополовград като община с устойчиво управление на енергията. Разработване и провеждане на медиен план;
  5. Публичност и популяризиране на резултатите от проекта.

Нашата роля:

Като местен партньор Дикон Груп консултира процеса по управление на проекта, В ролята си на местен партньор, Дикон Груп консултира процеса по управление на проекта, осигурявайки директен принос към изграждане на капацитет, обмен на ноу-хау, обучения и популяризиране. Специфични дейности, възложени на Дикон, бяха разработването на общинския многогодишен действен план за енергоспестяващо устойчиво развитие и планирането на нови идейни енергоспестяващи проекти.

Резултати:

Проектът доведе до подобряване на осветлението във всички 21 населени места в община Тополовград, намаляване на енергийните разходи, насърчаване на енергоспестяващи технологии и въвеждане на нови практики. Бе изготвен и метод за общинско енергоспестяващо планиране. Монтирането на уличното осветление и прилежащата инфраструктура е пилотен проект за пестене на енергия и допринася за възприемането на община Тополовград като модерно,  атрактивно и по-добре организирано място.