УСЛУГИ КЪМ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

За сектора

През последните години, публичният сектор в новите страни членки на ЕС и тези, в процес на присъединяване, регистрира голяма динамика в развитието, свързана с необходимостта от провеждане на реформи и покриване на общоевропейски изисквания. Полагат се усилия, както за преструктуриране на администрациите, така и за развитие капацитета на служителите, за да посрещнат новите предизвикателства и да постигнат прилагането на качествено нов подход при изпълнение на служебните си задължения. 
 
Дикон Груп активно участва в консултирането на този процес на национално, регионално и местно ниво, като концентрира своите усилия в областта на:
  • Институционалното развитие и изграждането на капацитет;
  • Опазването на околната среда;
  • Регионалното развитие.