УСЛУГИ КЪМ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Институционално развитие и изграждане на капацитет

Концепцията за институционалния и административен капацитет има тясна връзка с идеята за развитие и модернизация на дадена институция. Това е процес на изграждане, на преминаване на нов етап на осмисляне, на стремеж да се прилагат нови подходи и инструменти при разрешаване на проблеми. Изграждането на институционален капацитет има пряко отношение и към способността на организациите от публичния сектор, да идентифицират и решават проблеми, да разработват и прилагат програми за развитие. 
 
Дикон Груп предоставя консултантски услуги за институционално развитие и реформа, изграждане на капацитет, финансово планиране и управление, стратегическо планиране, разработване и провеждане на обучителни програми за изграждане на капацитет. Процесът на планиране и изпълнение на тези услуги е адаптиран към специфичните предизвикателства, пред които са изправени нашите клиенти, при отчитане на техните ресурси и силни страни, в условията на съществуващата култура в рамките на организациите. 
 
Нашият подход за изграждане на капацитет е подчинен на убеждението, че обучението е процес, чрез който се налагат промените в организацията. То следва да бъде част от стратегията за формиране на човешкия капитал и развитие на човешките ресурси, да бъде специфично, като отразяват професионалния опит, възрастта, образователното равнище, позицията и потребностите на участниците, да вдъхновява и мотивира. Обученията и семинарите, организирани и провеждани от Дикон Груп, са посещавани с готовност и голям интерес от страна на служителите в публичната администрация, което е индикатор за качество, професионализъм и висока добавена стойност.

Услуги:

  • Изграждане на институционален капацитет; 
  • Укрепване капацитета за управление и усвояване на средствата от фондовете на ЕС;
  • Укрепване на координационните механизми на институционално ниво; 
  • Развитие на капацитета на служителите в националните, регионални и местни власти;
  • Развитие на публично - частно партньорство;
  • Развитие на гражданското общество.