УСЛУГИ КЪМ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Регионално развитие

Глобализацията, либерализацията и засилващата се конкуренция оказват осезаемо икономическо и социално въздействие. Необходимо е създаването на нов дневен ред за регионално развитие, който да отчита протичащите процеси на децентрализация, настъпващите технологични промени и намаляващото значение на границите. В контекста на общо европейската политика, европейските региони получават подкрепа, за да бъдат намалени и ограничени регионалните различия. Това е свързано с идентифициране на силните страни, проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени общностите, насърчаване на регионалните икономики и иновациите, балансирано развитие на градовете. 
 
Дикон Груп работи активно за развитие на политики, ключови приоритети и инструменти за устойчиво регионално развитие в областта на малките и средни предприятия, иновациите, околната среда, транспорта, инфраструктурата, териториалното планиране. 

Услуги:

  • Икономически, секторни и социални анализи и прогнози; 
  • Програмиране и стратегическо планиране на местно, регионално и национално ниво; 
  • Идентифициране и оценка на проекти; 
  • Разработване и управление на проекти; 
  • Анализ на заинтересованите страни, комуникационни планове и програми; 
  • Трансгранично сътрудничество.