УСЛУГИ КЪМ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Управление на околната среда

НАТУРА 2000 е общоевропейска екологична мрежа, включваща защитени зони, чиято цел е да осигури условия за защита и оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа. Натура 2000 зоните се определят в съответствие с две основни, за опазването на биологичното разнообразие, директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕИО за опазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна /Директива за хабитатите/ и Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици /Директива за птиците/. Развитието на мрежата "Натура 2000" вече е в напреднал етап и предстоящия период ще бъде от решаващо значение за превръщането на мрежата в пълноценно функционираща, чрез ефективно управление и реализиране на мерки за възстановяване на зоните. 
 
Дикон Груп се ангажира с опазване на биологичното разнообразие, работейки по редица проекти и технически помощи, за създаване на устойчиви решения в съответствие с духа на Директивите, при отчитане интересите на всички заинтересовани страни. Нашите екологични проучвания и оценки се основават на утвърдени методологии и покриват най-добрите стандарти и практики.

Услуги:

 • Консултации по законодателството в областта на околната среда;
 • Разработване на стратегии и програми по околна среда;
 • Проучвания и анализи за разпространението и природозащитното състояние на природните местообитания, висшите растения и мъховете;
 • Проучвания и анализи за разпространението и природозащитното състояние на рибите;
 • Проучвания и анализи за разпространението и природозащитното състояние на земноводни и влечуги
 • Проучвания и анализи за разпространението и природозащитното състояние на бозайниците, вкл. на прилепите;
 • Проучвания и анализи за разпространението и природозащитното състояние на безгръбначните животни;
 • Разработване на модели и карти на разпространението на видовете/природните местообитания, вкл. чрез прилагане на ГИС;
 • Разработване и поддържане на геобази данни;
 • Работа със заинтересовани страни;
 • Мониторинг и научни изследвания;
 • Провеждане на информационни кампании и събития в областта на опазването на околната среда; 
 • Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни проекти.